Back to public buyer profile

27313 Доставки чрез стокова борса на гориво за дизелови двигатели на обособен ведомствен пункт за нуждите на Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД

Bulgaria

Contact Person Profile
Петя Широканска

+359 887748844

supply.ppl@aes.com

Lead buyer
"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

http://www.aes.bg

Information

Contracted supplier: —

Стойност на договора:: 229 950 лв.

Категория: AESBulgaria

Start Date: 15 Март 2017

End Date: 14 Дек. 2018

Published on: 11 Апр. 2017