Политика за поверителност за кандидатите за работа

AES събира и обработва Вашите лични данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните („GDPR“) на ЕС. В случай, че се намирате в ЕС или кандидатствате за работа в ЕС, за повече подробности вижте Политиката за поверителност по-долу, or click here to access the English version.

Настоящата Политика за поверителност за кандидати за работа („Политика“) описва как Корпорация AES и нейните дъщерни дружества и филиали („AES“, „ние“ или „нас“) използват и обработват лични данни като част от процеса на набиране на персонал в AES. Настоящата Политика се отнася за всеки, който кандидатства за работа при нас, независимо дали е служител, изпълнител, консултант или директор (наричани общо „Кандидат за работа“ или „Вие“). Важно е да прочетете внимателно настоящата Политика, както и всяка друга сходна или допълнителна информация, която може да ви предоставяме периодично за начина, по който събираме и използваме вашите лични данни. 

Личните данни представляват всяка информация, свързана с жив човек, който може да се идентифицира (пряко или непряко), по-специално чрез позоваване на идентификатор (например име, единен граждански номер, номер на служител, имейл адрес, физически характеристики).

Настоящата Политика за поверителност обхваща лични данни, които можем да съберем във връзка с процеса за набиране на служители в AES. Това може да включва:

 • Информация, която се съдържа във Вашия формуляр за кандидатстване и/или автобиография, включително, но не само: Вашето име, длъжност, данни за връзка (телефонен номер, физически адрес, имейл адрес и потребителско име), снимка, трудов стаж, предишен професионален опит, образование, езикови и други умения;
 • Дата на раждане, социален осигурителен номер, номер на социална застраховка, единен граждански номер;
 • Професионални и други свързани с работата лицензи, разрешителни и сертификати;
 • Награди и членство в професионални организации;
 • Информация от проверки преди наемане на работа, включително препоръки и проверка на квалификацията; и информация за избора на кандидата, в т.ч. кореспонденция, бележки от интервюта, вътрешни бележки, резултати от писмени или онлайн тестове за подбор;
 • Проверки за право на работа и свързани с тях документи

Ние съхраняваме и използваме Вашите лични данни, за да можем:

 • Да обработим Вашата кандидатура за работа;
 • Да оценим Вашата професионална квалификация, обучение и опит;
 • Да проверим предоставената от Вас информация;
 • Да се свържем с Вас във връзка с Ваши запитвания, искания, заявления и/или да Ви изпратим важни известия;
 • Да проверим и да докажем, че имате законно право да работите в държавата, в която се намира длъжността, когато това е уместно;
 • Да извършваме проверки за съдимост, предишни събития и трудова заетост, когато това е уместно;
 • Да вземаме информирани решения за наемане на работа;
 • Да съхраняваме подходящи протоколи за нашия процес и решения за набиране на персонал; и
 • Да спазваме приложимото законодателство и договорните задължения.

При обработката на Вашите лични данни ние се позоваваме на едно или повече от следните правни основания:

 • Те са ни необходими, за да предприемем стъпки по Вашето заявление, за да сключим договор с Вас, тъй като когато кандидатствате за работа при нас, Вие изразявате желание да сключим договор с Вас.
 • Те са ни необходими, за да спазим правно задължение, например задължението да не допускаме дискриминация по време на процеса на наемане на служители или задължението да не наемаме лице, което няма законно право да работи в държавата, в която се намира съответната длъжност.
 • Това е необходимо за постигане на нашите законни интереси (или тези на трета страна), когато това не противоречи на Вашите интереси и основни права. Така например в наш законен интерес е да прегледаме и преценим Вашите лични данни, за да можем да изберем най-подходящия кандидат за длъжността.

По време на процеса по наемане на работа AES може да обработва ограничени типове лични данни от специална категория, включително медицинско и здравословно състояние, расов или етнически произход, увреждания, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи и/или наказателни присъди (наричани общо „чувствителни лични данни“). Възможно е да се изисква изрично съгласие за събирането и използването на определени чувствителни лични данни. AES ще получи такова съгласие, както се изисква съгласно действащото законодателство. Изключения от изискванията за изрично съгласие могат да се прилагат, когато обработката на чувствителни лични данни е необходима на AES, за да изпълнява своите задължения в областта на трудовото законодателство и/или по други позволени причини, като например:

 • Привеждане в съответствие на процеса по наемане на работа в резултат на съпътстващ здравословен проблем или увреждане;
 • Преценка на възможността на кандидата за работа да изпълнява работните си задължения;
 • Спазване на изискванията, свързани със здравето и безопасността; и
 • Съблюдаване на равните възможности в полза на обществения интерес.

В допълнение към събирането на Вашите лични данни директно от Вас (включително от Ваша писмена кандидатура за работа, чрез попълване на различни тестове за оценка, както и по време на интервюта), AES може да събира данни от трети страни (например агенции за подбор на персонал, бивши работодатели и държавни институции) или чрез системи от типа на Workday, както и чрез други източници. Някои категории лични данни, които пазим и използваме, са генерирани от вътрешни източници на информация по време на процеса по подбор, като например мнения на интервюиращите за Вашата пригодност за длъжността, за която кандидатствате.

Вашите лични данни ще се разглеждат от служителите на отдел „Човешки ресурси“ на AES, специалистите по подбор на персонал и ръководителите по наемане на персонал. AES ще споделя Вашите лични данни с други служители на AES или други представители, които имат служебна необходимост от достъп до такива лични данни и сред които могат да бъдат служители на техническите служби, ръководители или упълномощени от тях лица. Когато е подходящо и уместно, AES ще споделя Вашите лични данни с други компании от групата на AES. Това се извършва с цел да им се предостави възможност да участват в процеса по набиране на служители и да одобряват окончателните решения за набиране на служители, когато това се изисква от нашите вътрешни политики. Ние считаме, че това е необходимо за сключване на договор и е в наш законен интерес да получим вътрешно одобрение на нашите решения за набиране на служители и да спазваме процедурите, които се прилагат в нашата корпоративна група. AES може да предостави Вашите лични данни на други трети страни. Когато прави това, AES ще предприеме стъпки, за да гарантира, че са налице подходящи начини за защита, преди да споделим или разкрием лични данни с доставчик на услуги от трета страна. AES може да предостави Вашите лични данни на трети страни:

 • За предоставяне на услуги в помощ на процеса по набиране на служители в AES, както и за улесняване на процесите след представяне на предложението и на някои стъпки, свързани със започване на трудовото правоотношение. Тези трети страни са упълномощени да използват Вашите лични данни само доколкото това е необходимо за предоставянето на тези услуги.
 • Съгласно изискванията на действащото законодателство, например за получаване на съдебна призовка или за подобен правен процес.
 • За защита на нашите права или собственост, за защита на Вашето здраве и безопасност или на здравето и безопасността на другите.
 • За откриване и разследване на измами или незаконни дейности или в отговор на искане от държавните власти.
 • В отговор на спешна ситуация.
 • Съгласно изискванията за сливане, придобиване или продажба на всички или част от активите. В такъв случай, компанията-правоприемник ще придобие същите права и задължения, които AES има по отношение на Вашата лична информация.

AES е глобална компания. AES може да предава Вашите лични данни в Съединените щати, където се намира нейното седалище, както и в други държави, в които тя работи. Това ни позволява да Ви осигуряваме достъп до възможности за работа в целия свят. Въвели сме подходящи мерки, за да гарантираме, че всички лични данни, предадени извън Европа в рамките на групата на AES, се обработват по начин, който е в съответствие с Общия регламент относно защита на данните на ЕС. Също така, AES може да предава Вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство в държави, в които работят нейни доставчици на услуги от трети страни. AES няма да предава Вашата лична информация на трета страна, освен ако тази трета страна не се съгласи да осигури ниво на защита на личните данни, което отговаря на действащото законодателство.

Когато това се изисква от действащото законодателство, AES ще Ви осигури подходящ достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас. В отговор на искане за достъп AES може да поиска от Вас да ни предоставите достатъчно информация, за да потвърдим Вашата самоличност с оглед намиране на информацията, която отговаря на искането, да определим Вашите опасения, които са довели до искането или са го предизвикали, както и да определим с кои компании от AES сте контактували, както и естеството на исканата информация. Трябва да гарантирате, че Вашата информация е точна и актуална, и да уведомявате AES при промени, за да сме сигурни, че личната Ви информация е надеждна за използването й по предназначение. Ако Вашите лични данни са неточни или непълни, можете, доколкото това е разрешено или се изисква от действащото законодателство, да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани. Също така можете да поискате изтриване на Вашите лични данни. AES ще предприеме необходимите стъпки, за да коригира или изтрие Вашите лични данни, които са неточни или непълни, освен в случаите, когато тяхното запазване се изисква от действащото законодателство, договорните задължения или политиките на AES. При определени обстоятелства AES може да отхвърли Вашето искане за достъп, коригиране или изтриване на Вашите лични данни. Ако AES отхвърли Вашето искане за достъп, корекция или изтриване, ние ще Ви уведомим за причината за този отказ.

AES съхранява лични данни, свързани с кандидати за работа, в съответствие с политиките и практиките на AES, действащото законодателство и договорните задължения. Ако няма никаква дейност във връзка с личната информация, AES може да я премахне от своята база данни, като спазва своите задължения за съхранение на данни, политики и всички приложими законови или нормативни задължения или за период от време, разрешен от местното законодателство, с цел да прецени дали Вашите умения са подходящи за други възможности за работа.

AES работи с Workday, за да гарантира, че използваме разумни и подходящи физически, технически и административни предпазни мерки за защита на личните данни от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп или разкриване, промяна и унищожаване. Независимо от нашите предпазни мерки, не е възможно да гарантираме сигурност на 100% при всички обстоятелства. Потребителите на Workday от AES носят отговорност за опазването на сигурността на всяка парола, потребителски идентификатор или друга форма на удостоверяване, свързана с получаването на достъп до защитени с парола или сигурни области във всички среди на Workday. Ваша лична отговорност е да бъдете внимателни, когато общувате с нас чрез Workday. Ако имате основание да предполагате, че контактите Ви с нас вече не са сигурни (например считате, че сигурността на Вашия профил при нас е била застрашена), трябва незабавно да ни уведомите за проблема. За да защити Вас и Вашите Лични данни, AES може да поиска от Workday временно да преустанови използването от Ваша страна на даден уебсайт, без предизвестие, до провеждане на разследване, ако има подозрения за нарушение на сигурността. Достъпът и използването на защитена с парола и/или защитена зона на който и да е сайт на AES е ограничен само до оторизирани потребители. Неоторизираният достъп до такива зони е забранен и може да доведе до наказателно преследване.

Настоящата Политика за поверителност за кандидати за работа се прилага от 25 май 2018 г., когато влиза в сила GDPR. Ние можем да актуализираме настоящата Политика за поверителност по всяко време. Актуализираната версия ще се публикува на този сайт.

Настоящата Политика не представлява част от трудовия договор, предлаган на кандидатите за работа, наети от AES. Ако Вашата кандидатура бъде одобрена, когато започнете работа при нас, ще Ви представим друга Политика за поверителност, която обяснява как боравим с Вашите лични данни, докато работите при нас.

Ако имате въпроси или съмнения относно практиките за поверителност и политиките за защита на данните на AES, моля, изпратете имейл до dataprotectionofficer@aes.com.