AES Гео Енерджи e съвместно предприятие на немската компания Гео Пауър и AES, която държи мажоритарен дял. През 2009 г. AES Гео Енерджи построи в близост до град Каварна ВяЕЦ „Свети Никола“, с обща инсталирана мощност 156 мегавата. Със своите 52 вятърни турбини „Вестас“, проектът край Каварна е най-големият ветроенергиен парк в страната. Ветроенергиен парк „Св. Никола“ значително увеличава капацитета на България в производството на възобновяема енергия и помага на страната да достигне изискванията на Програмата на Европейския съюз 20/20/20.

Общата инвестиция на проекта е 270 милиона евро, от които 198 милиона евро са осигурени от банков консорциум, включващ Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната финансова корпорация (IFC) и Уникредит пазарно и инвестиционно банкиране.

Идеята за построяването на Ветроенергиен парк „Свети Никола” възниква през 2003 г., а самото строителство започва през януари 2009 г. Последният ветроенергиен генератор е издигнат през юли същата година. През декември 2009 г. повишаващата подстанция 33/110 kV на „Свети Никола“ е присъединена към електропреносната мрежа и пусната в експлоатация. Паркът започва работа през март 2010 г. От 2009 г. насам AES Гео Енерджи създава над 500 работни места по време на строителството и около 20 постоянни места за експлоатацията на ветроенергийния парк.

ВяЕЦ „Св. Никола“ е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост. Системата обединява както информация от няколко радарни системи, така и прекия мониторинг на специалисти орнитолози на място, които ежедневно наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните рискове и при необходимост издават заповеди за спиране на турбини. Въпреки внушителните си размери – 105 метра височина и 90 метра диаметър на перката, при наличие на прелитащи птици, всеки от ветроенергийните генератори може да спре, за да пропусне пернатите.