Преходът към чиста енергия: важен, но по никакъв начин бърз или лесен

(17.07.2018)

Енергийните компании трябва да прегърнат прехода към чиста енергия. Това е задължение към бъдещите поколения и бизнес императив. Компаниите, които не инвестират достатъчно в чисти енергийни технологии и възобновяеми източници на енергия, ще изпитват сериозни затруднения да продължат да функционират.

За жалост, промяната не може да се случи за един ден. Иронията е, че източниците на енергия, от които се опитваме да се отдалечим, като въглищата, всъщност могат да подпомогнат навлизането на възобновяемите източници в някои случаи. Традиционните източници на енергия могат да бъдат мост към чисто енергийно бъдеще.

AES има най-големия ветроенергиен парк в България. И докато вятърът е от ключово значение за снабдяването в бъдеще, той създава проблеми заради своето непостоянство. С други думи, когато няма вятър, няма енергия. Конвенционалните електроцентрали, от друга страна, могат бързо да увеличат мощността си, за да отговорят на търсенето, когато вятърните турбини не могат да го направят.

Ние, в AES, искаме да бъдем водеща световна компания за устойчива енергия, като твърдо вярваме, че въглищата ще играят роля в прехода към нисковъглеродно бъдеще. В това кратко проучване на работата ни в България бихме искали да хвърлим светлина върху начините, които ще способстват този преход.

Енергийният микс в България

България има два основни източника на електрическа енергия – въглища и ядрено гориво. Въглищата осигуряват около половината от електричеството в страната, а ядреното гориво – около 30 на сто. Останалата част се покрива от възобновяеми източници (вятър, слънце, биомаса и вода).

 

 Фиг. 1: България: източници на електроенергия, CEE Bankwatch Network

 

 

 

 

 

Европейският съюз си поставя за цел до 2030 г. да постигне дял от поне 32% възобновяеми източници в енергийния микс. В дългосрочен план до 2050 г. целта е постигане на неутрален въглероден отпечатък.

 

Имайки предвид, че енергийният пазар в България все още разчита на въглищата, новите топлоелектрически централи, които изпълняват най-високите екологични стандарти, са от основно значение.

 

Нашият принос към българския енергиен пазар

 

Ние управляваме ТЕЦ „Марица Изток 1“ (ТЕЦ „AES Гълъбово“), както и ветроенергийния парк „Свети Никола“. Ние сме най-големият чуждестранен инвеститор в енергийния сектор на България.

 

Разглеждайки специално ТЕЦ „Марица Изток 1“, неговите предимства са очевидни. За разлика от всеки друг ТЕЦ в страната:

 

  • ТЕЦ „Марица Изток 1“ покрива най-високите екологични стандарти, за да гарантира минимално количество емисии, осигурявайки най-високи нива на защита на почвите и оптимално управление на отпадъците и водите;
  • Нивата на емисии от централата ще позволи на България да посрещне своите цели за енергийна ефективност към 2030 г.;
  • Централата е единствената, която е изградена след началото на пазарните реформи, започнали през 1989 г. Без ТЕЦ „Марица Изток 1“ България би разчитала само на стари електрически централи.

Капацитетът на ТЕЦ „Марица Изток 1“ е от основно значение за гарантиране сигурността на доставките на електричество и за запазване на енергийната независимост на България. Наистина ТЕЦ-ът е най-подходящ за запазване на баланса в електроенергийната система на България със своята бърза балансираща услуга от ± 6 MW/минута стъпка на натоварване на блок, която е най-бърза в страната, и имаше решаващо значение за избягване на кризата със снабдяването с електричество през януари 2017 г., когато мощностите работеха на 99% по време на студената вълна.

 

Трябва да се отбележи, че някои остарели и енергийно неефективни конвенционални електроцентрали ще трябва да бъдат затворени в България през следващите години, превръщайки ТЕЦ „Марица Изток 1“ в още по-важен фактор за енергийната сигурност на страната.

 

Следващи стъпки: силна законодателна рамка

 

Искрено вярваме, че стратегията на България за декарбонизация ще помогне на страната да допринесе за постигане на енергийните цели на Европейския съюз към 2030 г. и 2050 г.

 

България обаче трябва да ускори бъдещите действия. За целта страната трябва да гарантира, в рамките на необходимото, че модерните централи, които използват върхови технологии, сред които е ТЕЦ „Марица Изток 1“, ще бъдат в състояние да продължат да работят, за да гарантират сигурността на доставките, националния преносен капацитет и стабилността на системата.

 

Последно, но не по важност, ние се надяваме, че България ще предостави стабилна законова рамка, която да гарантира и даде увереност на инвеститорите, включително:

 

  • Признанието, че енергийният сектор е капиталоемък, с продължителен инвестиционен цикъл, дължащ се на дългия период на експлоатация на енергийните централи (+20 години);
  • Гарантиране, че инвестиционните разходи са покрити в разумни периоди за изплащането им.

Защо призоваваме за стабилна регулаторна рамка и предвидимост? Ние сме част от енергийния отрасъл и искаме да видим сигурност на инвестициите си. Още повече за България, а и за Европейския съюз, от гледна точка на прехода към чиста енергия, стабилността и предвидимостта ще насърчат инвестициите във възобновяеми източници и чисти технологии. Без стабилност и предвидимост ще имаме ограничени икономически, социални и екологични ползи и не на последно място ще поставим на карта енергийните цели на Европейския съюз.