AES като ангажиран партньор на COP 27

През ноември 2022 г. в египетския град Шарм ел Шейх ще се състои 27-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 27) с цел да се надградят предишните успехи на Парижкото споразумение и COP 26 и да се очертае пътя за бъдещите усилия за справяне с глобалното предизвикателство, наречено климатични промени.

В продължение на 10 дни делегатите на COP27 ще обсъждат как да бъде осъществен преходът към нисковъглеродна икономика. Част от обсъжданите теми ще бъдат:

  • Ролята на правителствата за въвеждането на политики за насърчаване на честен и справедлив преход към декарбонизация и за привличане на инвеститори чрез създаването на предвидима среда (Ден на декарбонизацията)
  • Съчетаването на различни технологии с възобновяема енергия и водород има ключова роля. Умните мрежи, енергийната ефективност и съхранението на енергия ще бъдат сред обсъжданите въпроси. Дискусията ще допринесе за така нужната цялостна визия за възможното развитие на енергийните екосистеми. (Ден на енергията)
  • Финансирането има критично важна роля за постигане целите на глобалния климатичен дневен ред. Дискусиите ще се фокусират около „иновативните и смесени финанси и финансови инструменти, начини и политики“ (Ден на финансите).

Ангажиментът на AES към отговорен зелен преход

AES ще участва в COP27 в съответствие с ангажимента и усилията на компанията да постигне до 2040 г. нулеви нетни емисии при производството на електричество и за отговорен зелен преход. Подкрепяме целите на Парижкото споразумение за ограничаване на средното повишение на глобалните температури до 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха и за продължаване на усилията за ограничаване на затоплянето до 1.5%. Предприемаме съгласувани действия да променим нашето собствено портфолио, за да намалим въглеродните емисии, като в същото време работим за разработването на нови решения, които да позволят на нашите потребители да намалят зависимостта си от изкопаеми горива.

Миналата година, като ключов партньор, участващ в COP26, корпорацията AES оповести своето партньорство с правителството на Чили за разработването на допълнителен капацитет за съхранение чрез батерии от 1.563 MW, допринасящ за декарбонизацията на страната. AES обяви и своето партньорство с Microsoft за разработването на възобновяеми центрове за данни, чрез които AES декарбонизира енергоемката индустрия за съхранение на данни.

Как AES стои начело на глобалния зелен преход

В съответствие с тази стратегия AES ще участва в COP 27 със своя опит, изразяващ се в сътрудничество и съвместно създаване с клиентите на енергийни решения: през 2021 г. сключихме споразумение за денонощно снабдяване с безвъглеродна енергия на центровете за данни на Google във Вирджиния; през май тази година AES сключи две споразумения с Amazon за изкупуване на възобновяема енергия, за да помогнем на компанията да продължи да осъществява своята глобална дейност със 100% възобновяема енергия до 2025 г. Работим също така с някои от най-големите световни металодобивни компании, осъществяващи преход към възобновяема енергия в Южна Америка, като по този начин съществено се намаляват емисиите на големите вериги за доставки.  

Нещо повече, през последните години AES предприе решителни действия за създаването на иновативни решения, които да помогнат на компаниите и индустриите да постигнат бърза декарбонизация. В основата на нашата иновативна стратегия е AES Next – нашият бизнес и технологичен инкубатор. AES Next работи за идентифицирането на новаторски бизнес инициативи, които осигуряват най-съвременни и по-зелени енергийни решения, носещи добавена стойност днес и определящи нашия бизнес в бъдеще.

В сферата на съхранението на енергия чрез батерии Fluence, съвместно предприятие между AES и Siemens, разполага с проекти за над 2.7 GW в 24 държави по цял свят. Другите три мащабируеми екосистеми включват 5B, водеща компания за соларни технологии. Тя работи за разполагането на такива технологии по цял свят, правейки ги по-достъпни, устойчиви и бързи за внедряване. Друга екосистема е Uplight, лидер на глобалния пазар на базирани в облак доставчици на решения за енергийна ефективност и сертифицирана В корпорация, работеща с над 80 компании за електрически и газови комунални услуги. Третата екосистема е Motor, която е уникална абонаментна услуга за електромобили.

Ние в AES вярваме, че обсъжданията на енергийни въпроси на глобално, регионално и национално ниво са съществени за справяне с извънредната ситуация с климата, която изисква широкомащабно намаляване на емисиите от всички страни. Това може да бъде постигнато единствено чрез многостранно и регионално сътрудничество.

AES също така вярва, че сътрудничеството между инвеститорите и властите е от съществено значение за постигане на споделените цели и за осъществяването на устойчив енергиен преход, включващ целеви инвестиции и разработване на иновативни решения.

Как AES помага за зеления преход на България

В този контекст AES Bulgaria и българското Министерство на енергетиката подписаха Меморандум за сътрудничество с цел обмяна на знания и опит в иновативните технологии и проучване на нови възможности за иновативни енергийни решения. AES ще сътрудничи и подпомага страната за постигане на нейните цели за 2030 г. и 2050 г. по Зелената сделка на ЕС, като „предостави знанията и опита на AES по отношение на иновативните технологии и тяхното внедряване на пазара“. По-конкретно, ще проучим вариантите за разработване на комбинация от соларен проект с мощност около 100MW и Система за съхранение на енергия от батерии (BESS). AES България ще проучи и възможностите за самостоятелен BESS проект от 80 MWh в околностите на София.

AES България проучва и вариантите за преминаване/съвместно изгаряне в ТЕЦ AES Гълъбово на други технологии след изтичането на Споразумението за изкупуване на електрическа енергия, което компанията има с България, през май 2026 г. Понастоящем се обмислят следните технологии: природен газ/водород, биомаса или гориво, произведено от отпадъци (твърдо гориво от отпадъци или „SRF“). Паралелно с това, AES България проучва осъществимостта на проект за улавяне, използване и съхранение на въглерод в ТЕЦ AES Гълъбово.

AES има ангажимент към отговорния зелен преход. За тази цел на глобално и локално ниво даваме своя принос с нашата готовност за сътрудничество и иновативни решения. Чрез нашите технологии и ноухау се стремим да помогнем на COP 27 да постигне своите цели.

Ключови думи: COP27, зелен преход, Парижко споразумение, Споразумение за изкупуване на електрическа енергия, COP27, климатични промени, декарбонизация, нулеви емисии, иновации, въглерод, съхранение чрез батерии, България, справедлив преход