Ролята на AES България в Плана за възстановяване и устойчивост на България

В началото на май Съветът на министрите одобри дългоочаквания български План за възстановяване и устойчивост, смятан за един от най-амбициозните зелени планове в ЕС. Планът се състои от общ финансов пакет от 6.3 милиарда евро като грантове, от които 58.9% ще бъдат отпускани за инвестиции с цел ускоряване на декарбонизацията на българската енергетика.

В средносрочен до дългосрочен план инвестициите в декарбонизацията на българската икономика се очаква да доведат до значителен ефект върху растежа и продуктивността. Реформите и инвестициите са основно фокусирани върху либерализирането на електроенергийния пазар на едро и дребно и модернизиране на електрическата мрежа чрез дигитализация и ускоряване инсталирането в страната на мощности за производство на електричество от ВЕИ и широкомащабни съоръжения за съхранение на енергия.

Усилията за модернизация се очаква да доведат до допълнителни 1.4 GW от възобновяеми мощности в съчетание със съхранение на енергия и съоръжения в мрежови мащаб за съхранение с общ капацитет от 6 000 MWh. Освен това, планът цели до 2025 г. намаление с 40% до нивата от 2019 г. на въглеродните емисии, свързани с производството на електричество. Българският План за възстановяване и устойчивост ще подкрепи и пилотни проекти, улесняващи въвеждането на зелен водород и биогаз за промишлено приложение, както и на геотермални съоръжения.  

В съответствие с подобни бъдещи инициатива на ниво ЕС, Планът за възстановяване и устойчивост също така предвижда намаляване на административната тежест за ВЕИ проекти по отношение на тяхната инсталация, свързване и дейност. Целта е да се премахнат пречките за тяхното разполагане и да се въведе подкрепяща регулаторна рамка за изграждането и свързването на ВЕИ мощности.

На структурно ниво планът съдържа сериозни мерки за подобряване функционирането и ефективността на публичната администрация и съдебната система, което ще допринесе за подобряване на бизнес средата и ще насърчи изследванията и иновациите. Тези усилия ще са ключови за поддържане на атрактивна бизнес среда за инвеститорите и ще им осигури дългосрочна предвидимост. Българският План за възстановяване и устойчивост очертава амбициозни реформи в енергийния сектор, изискващи осъвременяване на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нова такава и на мощности. Следователно, това предлага безпрецедентна възможност за частните инвеститори.

AES България присъства в страната от над 30 години и е най-големият американски инвеститор в енергийния сектор на България, който дава съществен тласък за икономически растеж и устойчиво развитие. AES България е готова да подкрепи декарбонизацията на България чрез своята експертиза и ресурси и като проучва нови инвестиционни възможности за създаване на допълнителни мощности на енергийния пазар.

ТЕЦ AES Гълъбово продължава да е от ключово значение за прехода на българската икономика към декарбонизация. За да постигне нов енергиен микс, който отговаря на целта до 2050 г. за нулеви нетни въглеродни емисии, България се нуждае от преходен период, в който въглищата продължават да са важна част от енергийната система за гарантиране на енергийна сигурност, докато бъдат направени инвестиции в иновативни зелени технологии. ТЕЦ AES Гълъбово гарантира енергийната независимост на България, сигурността на доставките и осигурява важни мрежови услуги за поддържане стабилността на цялата енергийна мрежа в страната. В настоящия геополитически контекст и с оглед на отговорния преход към декарбонизация, извеждането на въглищните централи от експлоатация не бива да излага на риск сигурността на доставките и енергийната независимост.

В същото време AES проучва технологии за преобразуване на ТЕЦ AES Гълъбово и за производство на същото количество електричество с по-малко въглища, преминавайки на природен газ, биомаса или преработени отпадъци/гориво, произведено от отпадъци (SRF - твърдо гориво от отпадъци). Важен двигател в крайното решение за използване на тези енергийни източници ще зависи от наличието на алтернативни горива и възможността да се отговори на високите стандарти, установени на ниво ЕС.

AES е и собственик на най-големия вятърен парк в България „Свети Никола“ до Каварна. През януари 2022 г. вятърен парк „Свети Никола“ постави рекорд в месечното си производство на вятърна енергия, произвеждайки близо 55 000 MWh възобновяема енергия. Това се равнява на средното месечно потребление на 185 000 български домакинства.

Паралелно с това AES разглежда възможностите, предлагани от българския План за възстановяване и устойчивост за развитие на соларни проекти и проекти за съхранение на енергия, използвайки съществуващата си база от активи в България с цел ускоряване на зеления преход. Съхранението на енергия чрез батерии е друг съществен фактор, способстващ за прехода към чиста енергия, в която AES е пионер, благодарение на партньорството си с Fluence, водещ доставчик на услуги и на глобални технологии за съхранение на енергия.

В този контекст AES България и българското Министерство на енергетиката подписаха Меморандум за разбирателство, за да споделят знания и опит в иновативните технологии и за проучване на нови възможности за иновативни енергийни решения. По-конкретно, компанията ще проучва възможностите за разработване на комбинация от соларен проект с мощност около 100MW и Система за съхранение на енергия от батерии (BESS). AES България ще проучи и възможностите за разполагането на самостоятелен BESS проект от 80 MWh в околностите на София за подпомагане на мрежата.

Всички инвестиции обаче трябва да се ръководят от рационални икономически съображения. Фондовете от ЕС, които ще са достъпни чрез Плана за възстановяване и устойчивост, ще имат важна роля за допълване на усилията на частните инвеститори за отделни проекти. Дългосрочната визия на България за развитие на енергийния сектор обаче ще бъде от ключово значение при определяне на бизнес решенията на инвеститорите и производителите на енергия.