Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Напълно функциониращ, интегриран и прозрачен пазар е от ключово значение за енергийния преход в България

  Напълно функциониращ, интегриран и прозрачен пазар е от ключово значение за енергийния преход в България
  power plant in bulgaria

  (20.06.2019)

  България разполага със значителни възможности за развитие на нейния енергиен сектор, тъй като страната напредва в изпълнението на стратегията на ЕС за чиста енергия. Според Международната агенция за възобновяема енергия България има потенциал да произвежда до 35% от консумираната енергия от възобновяеми източници.

  За да се постигне това обаче, създаващите политиките в България трябва да вземат правилните решения, за да гарантират, че енергийният преход ще се състои с минимално отражение в социален, икономически и екологичен аспект и без да се застрашава енергийната сигурност.

  ЕС е поставил обща цел за всичките си 28 страни-членки до 2030 да намалят вредните емисии с най-малко 40% в сравнение с нивата от 1990 г., а възобновяемите енергийни източници да съставляват най-малко 32% от енергийното потребление.

  За България целта за дял на енергията, идваща от възобновяеми източници, е 25% през 2030. Страната има добър старт, тъй като възобновяемите източници вече представляват 19% от енергийното потребление. България е втората страна в ЕС, която ще постигне своите цели за възобновяема енергия през 2020.

  Разширяването на използването на възобновяеми източници в България ще изисква преодоляването на някои препятствия. Различни активистки групи се тревожат какъв ефект би имало увеличаването броя на вятърните турбини върху птиците в страната.  Една трета от нейната територия попада в мрежата Натура 2000, която включва специална защита на местообитания на птици.

  Това предизвикателство има своя отговор: ЕЙ И ЕС България е пионер в използването на най-съвременните технологии за наблюдение на птиците във ВяЕЦ „Свети Никола“. Системата предупреждава операторите да изключат турбините, за да минимизират опасността за птиците. През 2018 г. сме спирали турбините за общо 59 часа. Системата е толкова ефективна, че през миналата година 12 производители на енергия от вятър в региона на Каварна са я използвали като основа за система, която покрива целия регион.

  Увеличаването на дела на възобновяеми източници в енергийния микс ще изисква големи инвестиции в нова преносна и разпределителна инфраструктура, както и в самите турбини или соларни панели.

  Стабилността на регулаторния климат, засягащ възобновяемите източници, е от ключово значение за привличането на инвестиции. В България, както и в много други страни от ЕС, мерките, насочени към стимулиране на развитието на възобновяемите енергийни източници, повишиха цените на енергията за потребителите и накараха регулатора и законодателите да направят промени, за да намалят тежестта за потребителите. Макар и мерките, насочени към справяне с това предизвикателство, да бяха като цяло доста успешни, това създаде несигурност за инвеститорите и енергийните компании. В България нивото на инвестициите в енергийния сектор например намаля (от 4,1% от БВП през 2012 до 0,7% през 2017).

  Увеличаването на използването на възобновяеми енергийни източници трябва също така да бъде осъществено по начин, който не вреди на сигурността на доставките.  Съвременни централи като ЕЙ И ЕС Гълъбово, единствената централа от този тип, построена в България през последните 30 години, играят съществена роля за сигурността на доставките през преходния период. Те осигуряват гъвкавостта, нужна за сигурността на мрежата, когато в енергийния микс има по-голям дял на възобновяеми източници. Тъй като те невинаги, когато е нужно, могат да произведат енергия, ЕЙ И ЕС Гълъбово бързо може да увеличи производството, за да задоволи търсенето.

  Така че какво може да бъде направено, за да бъдат създадени правилните условия за инвестиране в енергийния сектор на България и да се гарантира, че съществуващите енергийни активи са използвани по най-ефективния начин?

  Напълно действащият, интегриран, прозрачен и ликвиден пазар е от съществено значение за развитието на проектите за възобновяеми източници. Необходимо е също така на инвеститорите и операторите да се гарантира сигурност, че техните инвестиции ще имат очакваната възвръщаемост. Регионалните пазари също така трябва да бъдат свързани, за да се увеличи сигурността на доставките и да се подпомогнат конкурентните цени.

  Взимането на правилните решения да се насърчат инвестициите в производството, преноса и разпределението на енергия ще гарантира, че България изпълнява своите цели за енергиен преход, като в същото време защитава енергийната си сигурност и поддържа конкурентни цени за потребителите и бизнеса. Колкото по-скоро се вземат тези решения, толкова по-скоро икономиката и гражданите на България ще се радват на ползите.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top