Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Договорите за изкупуване на електроенергия са насочени към високите цени на електроенергията и подкрепят инвестициите във възобновяеми енергийни източници

  Договорите за изкупуване на електроенергия са насочени към високите цени на електроенергията и подкрепят инвестициите във възобновяеми енергийни източници
  247-RES-PPA

  На 14 март Европейската комисия представи предложението си за реформа на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз (СПЕ). Целта е да се преодолее прекомерната нестабилност на цените, да се подпомогне достъпът до енергия от чисти източници и да се гарантира сигурността на енергийните доставки1. Комисията се застъпва за по-голяма роля на дългосрочните договори, като например Договорите за изкупуване на електроенергия (ДИЕ) и двустранни договори за разлика ("двустранни договори за разлика"). С помощта на двата инструмента се стимулират инвестициите на енергийния пазар, насърчава се по-широкото навлизане на производството на енергия от възобновяеми и нисковъглеродни източници и по този начин се подпомага постигането на амбициозните цели на ЕС за декарбонизация.

  Съгласно предложението за СПЕ държавите членки ще трябва да улеснят сключването на ДИЕ като част от своите национални планове в областта на енергетиката и климата, като същевременно запазят конкурентните и ликвидни пазари на електроенергия. Също така те ще бъдат задължени да поощряват сключването на двустранни договори за разлика, които да играят ролята на схеми за директна ценова подкрепа за нови инвестиции за произовдство на електроенергия от важни нисковъглеродни енергийни източници, както и за разширяване на тяхната дейност.

  AES България посреща с одобрение подкрепата на Комисията за по-широко използване на дългосрочните договори. AES е един от най-големите производители на енергия от възобновяеми източници в света, който има солиден опит при сключването на дългосрочни ДИЕ. През 2021 г. AES беше класирана от Bloomberg New Energy Finance като най-големият разработчик, който предлага чиста енергия на корпорации чрез ДИЕ в световен мащаб. През 2022 г. AES отново оглави списъка на най-големите продавачи с нови ДИЕ за 2,8 GW, сключени през тази година2.

  През 2021 г. AES подписа ДИЕ за доставка на денонощно въглеродно-неутрално електричество за центровете за данни на Google във Вирджиния. През май 2022 г. AES сключи два ДИЕ за възобновяема енергия с Amazon, за да помогне на компанията да продължи да изпълнява своя план за осъществяване на глобалните си операции със 100% възобновяема енергия до 2025 г. През януари 2023 г. AES подписа ДИЕ до 2039 г. с чилийската медна мина Minera Sierra Gorda SCM за доставка на 1310 GWh годишно от слънчеви, вятърни и водни източници, както и от системи за съхранение, работещи с литиеви батерии3. Това ще доведе до премахването на емисии от около 1 млн. тона CO2 годишно.

  В общи линии считаме, че ако са разработени правилно, както ДИЕ, така и договорите за разлика са подходящи инструменти за намаляване на риска от нестабилност на цените на проектите за възобновяема енергия (като същевременно се запазва връзката между цените и пазарните условия като цяло). ДИЕ позволяват на клиентите да се предпазят от бъдещи увеличения на цените и нестабилност на валутите, като използват твърда цена за единица електроенергия за целия срок на договора и по този начин управляват по-добре своите финансови потоци4.

  Същевременно ДИЕ предлагат на производителите на електроенергия предсказуемост на приходите и така гарантират непрекъснати операции и доставки на електроенергия. Така например, въпреки че КОВИД-19 засегна световната икономическа активност, по време на пандемията AES продължи да работи без сериозни смущения. Сред причините за това бяха дългосрочните договори за продажба и доставка, както и ДИЕ в нашите генериращи предприятия. Това от своя страна спомогна за относително устойчива структура на приходите и разходите за повечето от нашите дейности5.

  Освен че гарантират стабилност, СИЕ предлагат и възможности за устойчивост и могат да доведат до положителна промяна6. Клиентите могат да се ангажират да закупуват само енергия от възобновяеми източници от проекти за възобновяема енергия, които ще бъдат специално изградени и експлоатирани (концепция, наречена "допълняемост"). В този случай клиентите имат възможност по-лесно да ограничат своя въглероден отпечатък и да си сътрудничат с компании за производство на енергия от възобновяеми източници. Полза от това имат околната среда, общностите и други заинтересовани страни, свързани с проекта за възобновяема енергия. 

  Независимо че използването на ДИЕ за възобновяеми енергийни източници нараства с всяка изминала година, пазарният дял на проектите за възобновяеми енергийни източници, за които са сключени ДИЕ, остава все още едва 15-20% от годишното им реализиране в ЕС. Наред с това вследствие на някои национални нормативни и икономически пречки ДИЕ за възобновяеми източници се използват предимно само в някои държави-членки на ЕС и от големи предприятия7.

  В предложението за СПЕ са разгледани три важни аспекта за насърчаване на използването на ДИЕ и AES се надява, че те ще бъдат утвърдени при законодателното разглеждане на предложението за СПЕ в Съвета и в Европейския парламент.

  На първо място, СПЕ призовава държавите членки да създадат динамичен пазар на ДИЕ, когато определят политиките за постигане на целите за декарбонизация на енергетиката, заложени в техните цялостни национални планове в областта на енергетиката и климата. AES изразява своята увереност, че разработчиците следва да имат свободата да избират как да управляват своите рискове по отношение на пазарната цена и кредитния риск, тъй като предоставянето на тази свобода осигурява по-ефективна конкуренция. Наред с това е необходимо да съществува регулаторна предвидимост и да не се въвеждат последващи нормативни промени, предвид факта, че инвестициите на пазара на електроенергия са значителни и изискват дългосрочен ангажимент.

  На второ място, Директивата за СПЕ предписва на държавите членки да премахнат необоснованите нормативни ограничения при сключването на ДИЕ. Практиката ни сочи, че основните трудности при сключването на ДИЕ са правните ограничения за подписване на директни договори между производителите и клиентите.

  На трето място, СПЕ си поставя за цел да насърчава достъпа до пазара на ДИЕ на участници, които са изправени пред ограничения за достъп, като например малките и средни предприятия (МСП). Икономическите трудности пред МСП, за да се включат в корпоративни ДИЕ, все още са много големи, въпреки че МСП представляват 99% от европейските предприятия8. Едно обединяване на тяхното търсене може да намали разходите за намиране на клиенти/продавачи, когато пазарът е разпокъсан и от двете страни. За преодоляване на тези затруднения, Комисията и Групата на ЕИБ следва да проучат дали могат да се разработят специализирани финансови и консултантски механизми в подкрепа на по-широкото използване на ДИЕ.

  И накрая, за създаването на благоприятни условия за сключване на ДИЕ независимите производители на електроенергия като AES се нуждаят от стабилна нормативна уредба и дългосрочна предвидимост. Желанието за сключване на дългосрочни договори може да се стимулира и от правилно разработени реформи или извънредни мерки за намаляване на цените на енергията.

  В AES предпочитаме да разработваме нашите проекти на базата на дългосрочни ДИЕ, тъй като те увеличават предвидимостта и намаляват пазарните рискове. В този смисъл ДИЕ ни помагат да развиваме своите проекти за възобновяема енергия в бъдеще.
   

  AES,ДИЕ, СПЕ, дългосрочни договори, декарбонизация, възобновяеми източници,нисковъглеродни,енергия,чиста енергия

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top